close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

  1. UTRATA DOKUMENTÓW

  Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

  Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium Nigerii, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego. Formularz zgłoszenia dostępny w urzędzie konsularnym.

   

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  W przypadku utraty paszportu lub paszportu tymczasowego w krajach okręgu konsularnego, należy mieć na uwadze, że istnieje obwiązek zawiadomienia miejscowej policji o utracie paszportu. Okazanie protokołu policji może być wymagane podczas kontroli dokumentów przy wyjeździe z tych państw

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

   

  Jeśli obywatel polski utraci paszport (paszport tymczasowy) podczas pobytu w Beninie, Ghanie, Gwinei Równikowej, Kamerunie, Liberii, Togo bądź Sierra Leone, gdzie nie ma polskiego urzędu konsularnego, może zwrócić się do konsula przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document). Dokument ten może być wydany na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Rzeczypospolitej lub do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Tymczasowy dokument podróży wydaje się z upoważnienia państwa, którego wnioskujący jest obywatelem (czyli konsula RP).

   

  Sugeruje się, aby osoba, która utraciła paszport nawiązała najpierw kontakt telefoniczny (bądź drogą elektroniczną) z polskim konsulem w Abudży, wykonującym również funkcje w państwie, w którym przebywa interesant w celu ustalenia, jakie konkretne kroki należy podjąć, aby uzyskać tymczasowy dokument podróży (Emergency Travel Document)

   

  Jeśli w utraconym paszporcie była zamieszczona wiza, na podstawie której nastąpił wjazd do danego kraju, osoba zainteresowana powinna uzyskać informacje o procedurze wyjazdowej z kraju pobytu.

   

  Tymczasowy dokument podróży (Emergency Travel Document) nie uprawnia do wjazdu na terytorium innych państw niż terytorium państw członkowskich UE.

   

  Utrata polskiego dowodu osobistego

  W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Nigerii należy zgłosić ten fakt w wybranym polskim urzędzie konsularnym w tym kraju. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Referacie ds. Konsularnych lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. formularz zgłoszenia dostępny w urzędzie konsularnym

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

  W Referacie ds. Konsularnych nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: