close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA SCHENGEN

 • Wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich, lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).   

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).

   

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

  Wiza wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa.

  Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez każde z nich.  

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen "A"*
  Wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).


  * dotyczy obywateli: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki.

   

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN

   

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat (www.e-konsulat.gov.pl), wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej  niż 30 000 EUR;
  • jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pobyt:

    

             - aktualne, wydane przez bank, zaświadczenie o stanie rachunku;

             - ważna karta kredytowa (zaświadczenie o środkach możliwych do wykorzystania);

             - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy o dochodach z ostatnich 3 miesięcy;

             - odcinek emerytury/renty lub legitymacja emeryta/rencisty.

  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;

    

   

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH, KTÓRE POWINNY PRZEDSTAWIĆ OSOBY MAŁOLETNIE

   

  • akt urodzenia;

   

  • notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego na wyjazd osoby małoletniej (oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd.

   

  • jeżeli osoba małoletnia podróżuję bez obojga rodziców  – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej sporządzona przez notariusza;

   

  • jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument); 

   

  • w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom, wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

   

   

   

  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN

   

   

  W CELU TURYSTYCZNYM

   

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

   

  • wycieczki krajoznawcze;
  • pielgrzymki;
  • turystyka w celu kulturalnym, w tym udział w koncertach/przedstawieniach teatralnych w charakterze słuchacza.

     

    

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • dokument potwierdzający wykupienie usług turystycznych, zawierający następujące informacje: termin pobytu, nazwisko i imię osoby, której dotyczy, adres i telefon miejsca zakwaterowania, informację o wysokości dokonanej opłaty;
  • dokument potwierdzający zakup biletu na udział w wydarzeniu kulturalnym.

    

   W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

    

  • podróże służbowe/delegacje;
  • indywidualni przedsiębiorcy wyjeżdżający w celach biznesowych;

    

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • oryginał zaproszenia na określony termin i okres pobytu od polskiego partnera biznesowego, urzędu państwowego lub komitetu organizacyjnego targów, konferencji, sympozjum mających miejsce na terytorium RP, lub  ważny kontrakt z polskim przedsiębiorcą;
  • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP;

   

  • W CELU SPORTOWYM

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

    

  • udział w imprezach sportowych (dot. powszechnie znanych dyscyplin sportowych oraz turniejów szachowych, tanecznych, itp.);

    

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • oryginał pisma od organizacji zapraszającej (należy podać datę, nazwę i czas trwania turnieju, nazwę klubu/drużyny, która jest zaproszona do udziału w zawodach oraz dołączyć listę uczestników z podaną datą urodzenia i zajmowanym stanowiskiem);
  • oryginał pisma (lub nota) od strony białoruskiej potwierdzający, że wnioskodawca jest członkiem delegacji sportowej jadącej na zaproszenie przez stronę polską.

    

   W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w poniższym celu:

    

  • czynny udział artystów w imprezach kulturalnych, w tym koncertach muzycznych, plenerach malarskich, wystawach, itp.

    

   Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

    

  • oryginał zaproszenia od organizatorów odpowiednich przedsięwzięć (z wykazem uczestników, informacją dot. czasu trwania programu i strony, która ponosi wydatki związane z wyjazdem).

    

   W CELU ODWIEDZIN RODZINY/ZNAJOMYCH

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

  • odwiedziny rodziny i znajomych posiadających uregulowany status pobytowy na terytorium RP, w tym np. odwiedziny dzieci uczących się / studiujących w Polsce.

    

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • oryginał i kopia zaproszenia zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim. Najbliżsi krewni (czyli mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka) nie muszą rejestrować zaproszenia w Urzędzie Wojewódzkim. Podpis na zaproszeniu powinien być złożony w obecności konsula lub potwierdzony notarialnie. W tym przypadku należy dołączyć dokument potwierdzający pozostawanie w związku małżeńskim lub pokrewieństwo (akt urodzenia, akt małżeństwa, zaświadczenie o zmianie nazwiska itd.);
  • w przypadku odwiedzin dzieci uczących się/studiujących w Polsce należy przedstawić dokument potwierdzający fakt nauki/studiów (zaświadczenie z uczelni/szkoły) oraz dokument potwierdzający pokrewieństwo.

    

   W CELU LECZENIA

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w celu leczenia medycznego.

    

   Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

    

  • oryginał dokumentu od placówki medycznej zawierający informację o konieczności leczenia, okresie leczenia i jego kosztach;
  • potwierdzenie posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i zamieszkania.

    

   W CELU KSZTAŁCENIA, ODBYCIA STUDIÓW LUB SZKOLENIA ZAWODOWEGO, STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, PROWADZENIA WYKŁADÓW, A TAKŻE W CELU UCZESTNICTWA W PROGRAMACH WYMIANY
   I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH OŚWIATOWYCH

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

    

  • odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);
  • uczestnictwo w szkoleniu zawodowym (np. podnoszące kwalifikacje kursy zawodowe);
  • kształcenie się lub szkolenie w innej formie (np. udział w konferencjach naukowych, nauka w szkołach policealnych, kursy językowe, kursy przygotowujące do podjęcia studiów, rekolekcje, spotkania formacyjne);
  • cel dydaktyczny (np. prowadzenie wykładów, seminariów, innych zajęć edukacyjnych);
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • udział w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
  • zaświadczenie o odbywaniu szkolenia / kursu zawodowego (z informacją o rodzaju i czasie trwania oraz stronie pokrywającej koszty pobytu wyjeżdżającego);
  • dokument potwierdzający prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych (zaproszenie do prowadzenia zajęć, umowa z jednostką dydaktyczną na prowadzenie zajęć);
  • zaproszenie do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • zaproszenie lub dokument potwierdzający udział w programie  wymiany kulturalnej lub edukacyjnej.

   Uwaga: wzór zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia został określony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia (Dz. U 2015.1284).

    

   W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBOWYCH W RAMACH OFICJALNYCH DELEGACJI

    

   O wizę ubiegać się mogą przedstawiciele organu państwowego lub organizacji międzynarodowej wyjeżdżający w celu wykonywania zadań służbowych.

    

   Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

    

  • oficjalne zaproszenie wystawione przez polski organ państwowy;
  • oryginał pisma (lub nota) władz białoruskich potwierdzający, że wnioskodawca jest członkiem delegacji, która na zaproszenie strony polskiej, bierze udział w odpowiednich przedsięwzięciach.

    

   W CELU TRANZYTU

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które posiadają prawo wjazdu do państwa docelowego i podróżują do niego przez terytorium Polski.

    

   Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

    

  • oryginał oraz kopię ważnej wizy państwa docelowego;
  • w przypadku braku konieczności posiadania wizy do państwa docelowego - dokument potwierdzający cel podróży.

    

   WYJAZD W CELU INNYM NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ

    

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

    

  • wyjazd jako osoba towarzysząca (np. dzieci udające się we wspólną podróż z rodzicami, opiekunowie wycieczek szkolnych, itp.);
  • odbiór karty pobytu;
  • uczestnictwo w pogrzebie;
  • odwiedzenie cmentarzy lub miejsc pamięci.

    

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • stosowna dokumentacja  potwierdzająca dokładny termin, charakter oraz cel wyjazdu osoby, której się towarzyszy;
  • stosowna dokumentacja  potwierdzająca dokładny termin, charakter oraz miejsce spotkania w ambasadzie;
  • decyzja Wojewody o przyznaniu karty pobytu;
  • oficjalny dokument (w oryginale lub kopii) potwierdzający fakt śmierci oraz dokument potwierdzający stan pokrewieństwa lub inną więź między wnioskodawcą i zmarłym;
  • oryginał dokumentu, potwierdzający istnienie grobu oraz fakt opieki nad nim oraz dokument potwierdzający stan pokrewieństwa lub inną więź między wnioskodawcą i pochowanym.

    

    

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym