close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA KRAJOWA

 • WIZA KRAJOWA


  Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.      

       
  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania

   

   - na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;

   

   - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   

  Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!

   

  Osoby aplikujące o wizę krajową „D” są zobowiązane do rejestracji wniosku w systemie internetowym na stronie www.e-konsulat.gov.pl/ i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ 

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat (www.e-konsulat.gov.pl), wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej  niż 30 000 EUR;
  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;
  • zezwolenie na pobyt określone prawem Nigerii lub innego państwa okręgu konsularnego (w przypadku obcokrajowców przebywających na terenie okręgu konsularnego).

    

   WYKAZ DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH, KTÓRE POWINNY PRZEDSTAWIĆ OSOBY MAŁOLETNIE

   • akt urodzenia;

    

   • notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego na wyjazd osoby małoletniej  (oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd;

    

   • jeżeli osoba małoletnia podróżuję bez obojga rodziców  – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej  sporządzona przez notariusza;

    

   • jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument); 

    

   • w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom, wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

    

   

  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

   

   

  WYKONYWANIA PRACY NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

   

  • oryginał i kopia zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

   Na podstawie Zezwolenia udzielane są wizy osobie wymienionej w Zezwoleniu.

    

     

    

   ODBYCIE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ALBO STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA, W CELU SZKOLENIA ZAWODOWEGO
   I W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ LUB SZKOLENIA W INNEJ FORMIE NIŻ OKREŚLONA
   W ART. 60 UST. 1 PKT 9 LUB 10 USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013R. O CUDZOZIEMCACH

    

  • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
  • zaświadczenie o odbywaniu kursu/szkolenia (w przypadku uczestniczenia w kursach/szkoleniach uzasadniających wydanie wizy krajowej – zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę w którym winna znajdować się informacja o szczegółowym przebiegu kursu/szkolenia (szczegółowy plan kursu/szkolenia w tym ilości godzin, dni nauki; w przypadku płatnego kursu/szkolenia - potwierdzenie wniesienia opłaty).

    


   Procedura wizowa

   W CELU OTRZYMANIA WIZY W URZĘDZIE KONSULARNYM NALEŻY:

    

   KROK 1: Dokonać rejestracji w systemie internetowym  na stronie (www.e-konsulat.gov.pl/)  i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

    

   Wniosek wizowy należy wypełnić (nazwisko i imię należy wpisać zgodnie z zapisem  w paszporcie), wydrukować i podpisać.

    

   Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

    

   KROK 2: Złożyć komplet  wymaganych dokumentów w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Abudży:

    

  • Paszport i fotokopię paszportu z danymi personalnymi oraz stronami zawierającymi wizy Schengen z ostatnich 3 lat

   Paszport powinien być ważny minimum 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu ze Strefy Schengen, zawierać minimum dwie wolne strony oraz być wydany w ciągu ostatnich 10 lat (paszporty o dłuższej ważności, nawet jeżeli są akceptowane przez miejscowe prawo, nie będą przyjmowane).  

    

  • Aktualną, kolorową fotografię o wymiarach  4.5 cm x 3.5 cm.
  • Ubezpieczenie medyczne dla osób wyjeżdżających za granicę

   Ubezpieczenie powinno pokrywać wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć w związku z nagłym powrotem z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią podczas pobytu. Ubezpieczenie powinno być ważne we wszystkich Państwach Członkowskich Układu z Schengen przez cały okres zaplanowanego pobytu lub tranzytu. Minimalna kwota pokrycia ubezpieczenia powinna wynosić 30 000 EUR.

    

  • Dokumentację potwierdzającą zgodność deklarowanego celu podróży z celem faktycznym: szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w zakładce „Wykaz dokumentów”

   W wyjątkowych przypadkach konsul ma prawo wezwać do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej bądź zaprosić na rozmowę.

    

   Dokumenty należy złożyć wyłącznie w dniu wybranym przez Państwa podczas rejestracji.

    

   KROK 3: Uiścić opłatę konsularną 

    

   Opłaty wizowej dokonuje się w dniu składania dokumentów.

    

   KROK 4: Odebrać paszport

   Data odbioru paszportu wyznaczana jest podczas składania dokumentów. Podstawowy termin rozpatrywania wniosków wizowych wynosi 14 dni.