close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Ambasada RP w Abudży jest właściwa do rozpatrywania wniosków wizowych obywateli i rezydentów następujących państw: Nigerii, Beninu, Ghany, Gwinei Równikowej, Kamerunu, Liberii, Sierra Leone, Togo.

   

  Obywatele i rezydenci Ghany mogą ponadto wnioskować o wizy krótkoterminowe Schengen w Ambasadzie Holandii w Akrze, która reprezentuje Polskę na terytorium Ghany. W celu umówienia się na spotkanie, proszę o postępować zgodnie z procedurą na stronie http://ghana.nlembassy.org/.

   

  WE WSZYSTKICH SPRAWACH WIZOWYCH WYMAGANA JEST REJESTRACJA

  NA SPOTKANIA POPRZEZ PORTAL

  www.e-konsulat.gov.pl

   

  POCEDURA REJESTRACJI

   

  W celu umówienia się na spotkanie należy wypełnić i zarejestrować wniosek online poprzez portal www.e-konsulat.gov.pl.

   

  W zależności od długości planowanego pobytu, należy wybrać Wizy --> Wiza Schengen - zarejestruj wniosek (wizy krótkoterminowe, do 3 miesięcy) lub Wizy --> Wiza krajowa - zarejestruj wniosek (wizy długoterminowe, 3-12 miesięcy).

   

  Uwaga: należy upewnić się, iż wybrana została właściwa procedura. Wybranie opcji „…-wypełnij wniosek” spowoduje przekierowanie do innego formularza i rejestracja nie zostanie dokonana.

   

  System następnie wskaże dostępne terminy spotkań. Uprzejmie informujemy, iż terminy spotkań generowane są niezależnie od ambasady, na podstawie danych takich jak: moce przerobowe placówki, zapotrzebowanie na spotkania itd. W związku z powyższym nie ma możliwości udzielania przez ambasadę przyspieszonych terminów spotkań.

   

  Po poprawnym wypełnieniu formularza (należy kliknąć „złóż” i „drukuj”) wyskoczy plik PDF z podsumowaniem aplikacji. Plik ten należy zapisać oraz wydrukować i przynieść na spotkanie. Dokładny termin spotkania wskazany będzie na ostatniej stronie formularza.

   

  Niezbędne jest osobiste stawiennictwo każdego wnioskodawcy w Ambasadzie RP w Abudży. Nie przyjmujemy wniosków za pośrednictwem poczty, kuriera, czy pełnomocnika. Wymóg taki wynika z przepisów prawa UE.

   

  Poza wnioskiem, w trakcie spotkania wymagane dokumenty uzupełniające.

   

   

  DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

   

  Wszyscy interesanci

  1.    Paszport - ważny jeszcze przez 3 miesiące od daty upływu ważności wizy;

  2.    opłata za złożenie wniosku w wys. 60 Euro w gotówce  (chyba że przysługuje zniżka);

  3.    2 zdjęcia paszportowe (kolorowe, en face, na białym tle, bez czapki, bez okularów);

  4.    ubezpieczenie medyczne, ważne na cały obszar Schengen, do min. kwoty 30 tys. EUR, na cały okres planowanej podróży plus min. 2 dni;

  5.    rezerwacja lotu (w obie strony strony);

  6.    karta pobytu w jednym z państw okręgu konsularnego Ambasady RP w Abudży (w przypadku obywateli państw trzecich);

  7.    kopia paszportu i wcześniejszych wiz;

  8.    kopie wszystkich oryginalnych dokumentów, które interesant zamierza zatrzymać;

  9.    weryfikowalny dowód na posiadanie wystarczających środków finansowych na cały zaplanowany pobyt w Polsce:

  a) informacja o zarobkach od pracodawcy;

  b) wyciąg z osobistego konta bankowego za ostatnie 3 miesiące;

  c) informacja o dochodach uzyskiwanych z nieruchomości.

  10.  dowód posiadania miejsca zakwaterowania na cały okres pobytu w Polsce.

   

  Nieletni podróżujący samotnie lub z tylko jednym z rodziców – dodatkowe dokumenty

  1.    Pisemna zgoda rodziców/opiekunów na podróż, złożona przed notariuszem i superlegalizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

  2.    Akt urodzenia małoletniego;

  3.    Dowód osobisty/paszport rodziców/opiekunów.

   

  Turystyka – dodatkowe dokumenty

  1.    rezerwacja hotelu lub inny pisemny dowód na posiadanie miejsca zakwaterowania; wnioskodawcy zamierzający mieszkać u rodziny lub przyjaciół, albo będący sponsorowani przez obywateli RP/UE w jakikolwiek inny sposób, zobowiązani są przedstawić zaproszenie zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim;

  2.    dokumenty dot. sytuacji finansowej wnioskodawcy w kraju zamieszkania, takie jak: zaświadczenia od pracodawcy, listy płac, wyciąg z rachunku bankowego, dowody na posiadanie/wynajem nieruchomości; miejscowe akty małżeństwa/urodzenia rodziny;

  3.    dokumenty dot. sytuacji rodzinnej interesanta (akty małżeństwa/urodzenia);

  4.    dowód zatrudnienia: Tax Clearance Certificate (TCC) oraz Certificate of Business Incorporation dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

   

  Odwiedziny u rodziny i znajomych – dodatkowe dokumenty

  1.    kopia pisemnego (i podpisanego) zaproszenia ze wskazaniem warunków, na  jakich wizyta ma się odbywać (okres pobytu, kto pokrywa koszty);

  2.    rezerwacja hotelu lub inny pisemny dowód na posiadanie miejsca zakwaterowania; wnioskodawcy zamierzający mieszkać u rodziny lub przyjaciół, albo będący sponsorowani przez obywateli RP/UE w jakikolwiek inny sposób, zobowiązani są przedstawić zaproszenie zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim;

  3.    w celu odwiedzin rodziny – polski/UE akt małżeństwa lub urodzenia;  jeżeli wnioskodawca posiada jedynie akty miejscowe, przed wystąpieniem o wizę musi akty zalegalizować i wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego (więcej informacji: Legalizacja dokumentów);

  4.    w celu odwiedzin znajomych – dowody na okoliczność utrzymywania kontaktów pomiędzy interesantem a zapraszającym (zdjęcia, korespondencja itd.);

  5.    kserokopia paszportu lub dowodu osobistego zapraszającego oraz – w przypadku, gdy zapraszający nie jest obywatelem RP lub UE – wizy lub karty pobytu zapraszającego na terenie RP lub UE;

  6.    dokumenty dot. sytuacji finansowej wnioskodawcy w kraju zamieszkania, takie jak: zaświadczenia od pracodawcy, listy płac, wyciąg z rachunku bankowego, dowody na posiadanie/wynajem nieruchomości; miejscowe akty małżeństwa/urodzenia rodziny;

  7.    dokumenty dot. sytuacji rodzinnej interesanta (akty małżeństwa/urodzenia).

   

  Wizyty biznesowe – dodatkowe dokumenty

  1.    kopia pisemnego (i podpisanego) zaproszenia od kontrahentów ze wskazaniem warunków, na  jakich wizyta ma się odbywać (okres pobytu, kto pokrywa koszty);

  2.    rezerwacja hotelu lub inny pisemny dowód na posiadanie miejsca zakwaterowania; wnioskodawcy zamierzający mieszkać u rodziny lub przyjaciół, albo będący sponsorowani przez obywateli RP/UE w jakikolwiek inny sposób, zobowiązani są przedstawić zaproszenie zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim;

  3.    zaświadczenie podatkowe i zaświadczenie o rejestracji przedsiębiorstwa wysyłającego interesanta do Polski;

  4.    kopia zaświadczenia podatkowego i zaświadczenia o rejestracji przedsiębiorstwa zapraszającego interesanta do Polski;

  5.    dowody na okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania, niedawnych kontaktów handlowych z zapraszającą instytucją (umowy, rachunki, korespondencja itd.);

  6.    dowody na okoliczność wcześniejszych kontaktów handlowych z firmami z Polski lub Schengen;

  7.    w celu udziału w biznesowych konferencjach, targach, szkoleniach itd. – zaproszenie, dowód na okoliczność rejestracji i dokonania opłat, inne dowody na okoliczność istnienia relacji służbowych lub handlowych;

  8.    dokumenty dot. sytuacji finansowej wnioskodawcy w kraju zamieszkania, takie jak: zaświadczenia od pracodawcy, listy płac, wyciąg z rachunku bankowego, dowody na posiadanie/wynajem nieruchomości; miejscowe akty małżeństwa/urodzenia rodziny;

  9.    dokumenty dot. sytuacji rodzinnej interesanta (akty małżeństwa/urodzenia).

   

  Studia, badania naukowe lub prace rozwojowe – dodatkowe dokumenty

  1.    Kopia pisemnego potwierdzenia przyjęcia na studia, badania naukowe lub prace rozwojowe;

  2.    Wszelkie inne dokumenty wymagane przez instytucję;

  3.    Potwierdzenie uiszczenia czesnego jeśli studia są odpłatne;

  4.    Dokumenty dot. sytuacji rodzinnej interesanta (akty małżeństwa/urodzenia);

  5.    Podróżne ubezpieczenie medyczne ważne przez cały okres ważności wizy (ważne na wszystkie kraje Schengen o minimalnym limicie 30 000 Euro);

  6.    Rezerwacja hotelu lub inny pisemny dowód na posiadanie miejsca zakwaterowania wraz z podaniem kwoty wynajmu; wnioskodawcy zamierzający mieszkać u rodziny lub przyjaciół, albo będący sponsorowani przez obywateli RP/UE w jakikolwiek inny sposób, zobowiązani są przedstawić zaproszenie zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim;

  7.   Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej oraz kosztów pobytu w Polsce (do wyboru z listy – nie ma obowiązku przedstawiania wszystkich wymienionych). Minimalna wysokość środków finansowych, które należy posiadać, to łącznie: 1) 2 500 pln na podróż powrotną, 2) koszt zakwaterowania wykazany na podstawie rezerwacji hotelu lub umowy  najmu, 3) 701 pln za każdy miesiąc pobytu (701 pln x 12 miesięcy = 8 412 pln):

  a) Czek podróżny;

  b) Zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;

  c) Zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  d) Dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

  e) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

  f) List sponsorski potwierdzony notarialnie – jeśli aplikant nie finansuje sam swojego pobytu w Polsce. Sponsor potwierdza posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej oraz kosztów pobytu w Polsce aplikanta na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. a, b, c lub e.

   

  Wolontariat, staż – dodatkowe dokumenty

  1.    Kopia pisemnego potwierdzenia przyjęcia na staż lub wolontariat;

  2.    Wszelkie inne dokumenty wymagane przez instytucję;

  3.    Potwierdzenie uiszczenia czesnego (jeżeli dot. sprawy);

  4.    Dokumenty dot. sytuacji rodzinnej interesanta (akty małżeństwa/urodzenia);

  5.    Podróżne ubezpieczenie medyczne ważne przez cały okres ważności wizy (ważne na wszystkie kraje Schengen o minimalnym limicie 30 000 Euro);

  6.    Rezerwacja hotelu lub inny pisemny dowód na posiadanie miejsca zakwaterowania wraz z podaniem kwoty wynajmu; wnioskodawcy zamierzający mieszkać u rodziny lub przyjaciół, albo będący sponsorowani przez obywateli RP/UE w jakikolwiek inny sposób, zobowiązani są przedstawić zaproszenie zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim;

  7. Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej oraz kosztów pobytu w Polsce (do wyboru z listy – nie ma obowiązku przedstawiania wszystkich wymienionych). Minimalna wysokość środków finansowych, które należy posiadać, to łącznie: 1) 2 500 pln na podróż powrotną, 2) koszt zakwaterowania wykazany na podstawie rezerwacji hotelu lub umowy  najmu, 3) 701 pln za każdy miesiąc pobytu (701 pln x 12 miesięcy = 8 412 pln):

  a) Czek podróżny;

  b) Zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;

  c) Zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  d) List sponsorski potwierdzony notarialnie – jeśli aplikant nie finansuje sam swojego pobytu w Polsce. Sponsor potwierdza posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej oraz kosztów pobytu w Polsce aplikanta na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. a, b lub c.

   

   

  Udział w wydarzeniach naukowych, kulturalnych, sportowych itd. – dodatkowe dokumenty

  1.    Kopia pisemnego zaproszenie/potwierdzenie przyjęcia ze wskazaniem celów i długości pobytu;

  2.    rezerwacja hotelu lub inny pisemny dowód na posiadanie miejsca zakwaterowania; wnioskodawcy zamierzający mieszkać u rodziny lub przyjaciół, albo będący sponsorowani przez obywateli RP/UE w jakikolwiek inny sposób, zobowiązani są przedstawić zaproszenie zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim;

  3.    potwierdzenie rejestracji i uiszczenia czesnego (jeżeli dot. sprawy);

  4.    wszelkie inne dokumenty wymagane przez instytucję;

  5.    dowody na okoliczność kwalifikacji interesanta do udziału w wydarzeniu (dowód zatrudnienia w danej branży, kariery zawodowej, certyfikaty, dyplomy, itd.);

  6.    dokumenty dot. sytuacji finansowej wnioskodawcy w kraju zamieszkania, takie jak: zaświadczenia od pracodawcy, listy płac, wyciąg z rachunku bankowego, dowody na posiadanie/wynajem nieruchomości; miejscowe akty małżeństwa/urodzenia rodziny;

  7.    dokumenty dot. sytuacji rodzinnej interesanta (akty małżeństwa/urodzenia).

   

  Leczenie, zabiegi medyczne – dodatkowe dokumenty

  1.    Zaświadczenie od lekarza w kraju zamieszkania interesanta, stwierdzające konieczność dokonania danego zabiegu lub leczenia w Polsce;

  2.    kopia pisemnego zaświadczenia z instytucji przyjmującej, stwierdzającego, że jest ona w stanie podjąć interesanta we wskazanym celu;

  3.    dowody na okoliczność opłacenia kosztów zabiegu lub leczenia albo dowód na posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów, w szczególności dodatkowa polisa ubezpieczeniowa;

  4.    wszelka dodatkowa korespondencja pomiędzy interesantem a instytucją przyjmującą (jeżeli dot. sprawy);

  5.    rezerwacja hotelu lub inny pisemny dowód na posiadanie miejsca zakwaterowania; wnioskodawcy zamierzający mieszkać u rodziny lub przyjaciół, albo będący sponsorowani przez obywateli RP/UE w jakikolwiek inny sposób, zobowiązani są przedstawić zaproszenie zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim;

  6.    dokumenty dot. sytuacji finansowej wnioskodawcy w kraju zamieszkania, takie jak: zaświadczenia od pracodawcy, listy płac, wyciąg z rachunku bankowego, dowody na posiadanie/wynajem nieruchomości; miejscowe akty małżeństwa/urodzenia rodziny;

  7.    dokumenty dot. sytuacji rodzinnej interesanta (akty małżeństwa/urodzenia).

   

  Praca

  1.    Kopia zezwolenia na pracę;

  2.    pisemna informacja od przyszłego pracodawcy nt. warunków zatrudnienia;

  3.    pisemne dowody na okoliczność nawiązania kontaktu z potencjalnym pracownikiem, weryfikacji jego umiejętności itd.;

  4.    dowody na okoliczność kwalifikacji interesanta (dowód zatrudnienia w danej branży, kariery zawodowej, certyfikaty, dyplomy, itd.);

  5.    wszelkie inne dokumenty wymagane dla danej branży (zezwolenia, uprawnienia, licencje itd.);

  6.    rezerwacja hotelu lub inny pisemny dowód na posiadanie miejsca zakwaterowania; wnioskodawcy zamierzający mieszkać u rodziny lub przyjaciół, albo będący sponsorowani przez obywateli RP/UE w jakikolwiek inny sposób, zobowiązani są przedstawić zaproszenie zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim;

  7.    dokumenty dot. sytuacji rodzinnej interesanta (akty małżeństwa/urodzenia).

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:

  a) współmałżonek,

  b) dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  c) rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  a) wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany i podpisany,

  b) ważny paszport,

  c) biometryczne zdjęcie,

  d) dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  e) dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego.

  4. Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  a) wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

  b) pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

  Podstawy prawne:

  ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: